Góp phần đảm bảo kế hoạch sản xuất xây dựng đảm bảo và nâng cao chất lượng xây dựng;
Khắc phục hiện tượng ngừng thi công do thiếu vật tư tạo điểu kiện rút ngắn thời gian xây dựng và hiệu quả kinh tế kéo theo;
Tiết kiệm vật tư do giảm hao hụt vật tư trong khâu mua sắm và bảo quản lưu kho bãi;
Giảm giá thành xây dựng nhờ giảm chi phí ở các khâu liên quan đến cung ứng vật tư;
Góp phần giảm nhu cầu vốn lưu động do đó giảm tiền lãi trả vay vốn lưu động (nếu phái vay vốn) hoặc tăng hiệu quá từ việc sử dụng vốn lưu động tự có được dôi dư;
Tạo điều kiện tăng khả nãng cạnh tranh cúa doanh nghiệp trên thị trường;
Cuối cùng làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư kết hợp tốt kế hoạch cung ứng vật tư với các bộ phận kế hoạch khác của doanh nghiệp;
Nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm nguồn vật tư cho doanh nghiệp kết hợp phương pháp buôn bán song phương và đa phương sử dụng linh hoạt phương pháp kinh tế và quan hệ thân tín đối với các đơn vị cung ứng vật tư cho doanh nghiệp;
Lựa chọn các phương thức vận chuyến phương tiện vận chuyển hình thức kho bãi hình thức bảo quản phù hợp;
Đảm bảo dự trữ vật tư và lựa chọn chiến lược dự trữ vật tư hợp lý;
Tãng cường công tác kiểm kê kiểm tra và đánh giá vật tư;
Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động trong lĩnh vực cung ứng vật tư;
Đảm bảo an toàn trong công tác cung ứng vật tư và trang bị các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác cung ứng vật tư đồng bộ và phù hợp;
Thường xuyên cải tiến định mức vật tư cũng như cải tiến quy trình thủ tục trong tiếp nhận và cấp phát vật tư;
Phát động phong trào thi đua cải tiến tổ chức và quản lý công tác cung ứng vật tư;
Thực hiện các chế độ chính sách động viên kích thích người lao động làm việc có hiệu quả liên quan đến lĩnh vực cung ứng vật tư.
. chung cư Ecolife Capitol.. Chủ đầu tư Ecolife Capitol.. nội thất Ecolife Capitol.

Leave a Reply

Post Navigation