chế độ tiền lương cấp bậc
Tiền lương cấp bậc là chế độ tiền lương áp dụng cho công nhân những người trực tiếp sản xuất. Để trả lương đúng phải căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động. Số lượng lao động thể hiện ở mức hao phí thời gian để sản xuất ra sản phẩm còn chất lượng lao động thể hiện ở trình độ lành nghề của công nhân chung cư Viễn Triều Nha Trang. Chất lượng lao động này được xác định theo Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Chế độ tiền lương cấp bậc gồm 3 yếu tố sau đây:
Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về trình độ lành nghề của người công nhân…;
Thang bảng lương công nhân: thang lương là bảng xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các công nhân cùng nghề hoặc nhóm nghề giống nhau theo trình độ cấp bậc của họ. Mỗi thang lương gồm có một số cấp bậc lương và các chế độ lương tương ứng. Hệ số lương chỉ rõ lao động của công nhân ở một số bậc nào đó được trả lương cao hơn người lao động giản đơn nhất mấy lần.
Mức lương: là số lượng tiền tệ để trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian (giờ ngày tháng) phù hợp với cấp bậc trong thang lương.
L’i – L’tiSi thiểu x
trong đó:
Lj – mức lương tháng bậc i;
Ltôi thjếu – mức lương tháng tối thiểu;
K| – hệ số bậc lương i so với mức lương tối thiểu.
Mức lương tối thiểu là tiền lương trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong một thang lương công việc giản đơn này không đòi hỏi người lao động có đào tạo. Mức lương tối thiểu được nhà nước quy định theo từng thời kỳ phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước nhằm tái sản xuất mở rộng sức lao động cho người lao động. Cơ cấu mức lương tối thiểu gồm các khoản chi phí sau đây: ăn ở mặc đồ dùng trong nhà các khoản đi lại chữa bệnh học tập và chi phí nuôi một người ăn theo…
Chế độ tiền lương chức vụ – chức danh
Chế độ tiền lương này áp dụng cho các cán bộ và nhân viên trong doanh nghiệp cũng như trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang khi họ đảm nhận các chức danh chức vụ trong đơn vị mình. Đặc điểm của chế độ tiền lương này là:
Mức lương được quy định cho từng chức danh – chức vụ và mỗi chức danh – chức vụ đều quy định người đảm nhận nó phải có đủ các tiêu chuẩn bắt buộc về chính trị vãn hóa chuyên môn đủ để hoàn thành chức vụ được giao;
Mức lương theo chức vụ có chú ý đến quy mô của từng đơn vị tầm quan trọng của từng vị trí và trách nhiệm của nó;
Cơ sở để xếp lương đối với viên chức nhà nước là tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn; đối với chức vụ quản lý doanh nghiệp còn thêm các tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp. Chế độ tiền lương theo chức danh cũng gồm 3 yếu tố sau: Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức; Tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp; Thang bảng lương;

Leave a Reply

Post Navigation