Danh mục đầu tư (portfolio) Danh mục các khoản đầu tư vào các loại chứng khoán hay thương phiếu nắm giữ bởi một nhà đầu tư cá thể hay một tổ chức tài chính, như ngân hàng chẳng hạn. Xem chi tiết ở Chương 3. Câu lạc bộ đầu tư (investment club) xem thêm Một hiệp hội gồm nhiều người cùng nhau đóng góp các khoản tiền tiết kiệm được để lập một danh mục đầu tư nhằm đem lại lợi ích cho mỗi hỡi viên. Loại hình này không có hình thái tổ chức cố định. Xem chi tiết ỏ Chương 3.

Các danh mục đầu tư

Mua bán tay trong (insider dealing / trading) Việc mua bán chứng khoán một cách bí mật và bất chính tiến hành bởi các giới chức cao cấp của công ti. Những người này có lợi thế đặc biệt nhờ am hiểu tình hình nội tại đây bộ của công ti mà các nhà đầu tư khác sau này mổi biết được, ở một số nước, lối kinh doanh này bị coi là phạm pháp. Giao dịch kì hạn (futures) Các nghiệp vụ mua bán hàng hoá, chứng khoán, hay ngoại tệ mà giá cả (hay tỉ giá) được ấn định vào lúc kí kết hợp đồng, nhưng việc giao hàng và thanh toán đều được tiến hành đồng thời vào một thời điểm tương http://www.shopconverses.com/phu-kien/dong-ho-treo-tuong lai qui định trong hợp đồng.

Trone giao dịch kì hạn, nếu giá cả (hay tỉ giá) biến động ngoài dự đaán của một trong hai bên, bên dự đoán không đúng có thể đề nghị đối phương hoãn ngày thanh toán đến kì hạn sau và trả cho đôì phương một khọản tiền đền bù. Khoản đền bù mà bên mua phải trả cho bên bán gọi là “bù hoãn mua” (contago); và ngược lại, gọi là “bù hoãn bún” (backwardation). Thị ưườna giao dịch kì hạn gọi là thị trường kì hạn (futures / terminal market), hợp đồng giao dịch này gọi là hợp đồng kì hạn (futures / terminal contract).

Quyền chọn mua hay bán (Option) Trong giao dịch kì hạn về chứng khoán, hàng hoá, hay ngoại tệ, đó là quyền lựa chọn thực hiện hay không thực hiện hợp đồng mua hoặc bán vào bất cứ lúc nào trong một thời kì nhất định hoặc vào lúc hợp đồng kì hạn đến ngày phải thực hiện. Bên được hưởng quyền này phải trả cho đối phương một khoản tiền nhât định gọi là tiền cược (premium/ option money). Do đó, bên được hưởng quyền chọn gọi là người hưởng quyền hay người đặt cược (the giver) còn bên kia gọi là người nhận cược (the taker). Có ba cách để thể hiện quyền lựa chọn: Quyền chọn mua (call option) thuộc về bên mua. Khi đến ngày thực hiện hợp đồng mua kì hạn, thì người mua có thể hoặc thanh toán và nhận hàng hoặc chi trả khoản tiền cược gọi là tiền cược mua / tiền cược thuận (premium for the call) và từ bỏ hợp đồng;

Leave a Reply

Post Navigation